Blog Galéria

Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatkezelő megnevezése:

  • Név: Itthon.tv Kft.
  • Levelezési cím: 1141 Budapest Kőszeg u. 2/B.
  • Telefonszám:  +36309444642
  • Email cím:

Adatkezelés nyilvántartási száma:

Regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

elhasználónév, saját e-mail cím, jelszó, számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám), szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám), telefonszám.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok:

a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá. Az adatkezelésben érintettek (vásárlók) jogait jogszabályok rögzítik.

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra nézve, hogy adatkezelési elvei megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. Adatkezelési szabályzatunk kialakítása során az alábbi jogszabályokat vettük figyelembe:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény); 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén azadatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Az adatkezelés időtartama: 6 hónap.

Az Itthon.Tv Kft. webhelye csak azokat a személyi adatokat gyűjti össze, amelyeket a felhasználó kifejezetten és önként bocsát rendelkezésünkre. A személyi adatok olyan információk, melyek segítségével azonosítható az adott felhasználó. Ilyen adat például a név, a telefonszám és az e-mail cím. Az Itthon.Tv Kft. valamennyi weblapján pontos tájékoztatást kap arról, hogy a kért termék vagy szolgáltatás biztosításához milyen adatokra van szükség.

Az Itthon.Tv Kft. a felhasználók adatait nem adja el és nem osztja meg 3. személlyel – kivételt jelent ez alól a hatóság adatkérelme!

A Az Itthon.Tv Kft. a felhasználó e-mail címét felhasználhatja hírlevelek küldésére.


Az adatkezeléssel érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az adatkezeléssel érintett: tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, kérheti személyes adatainak törlését, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak a Törvény 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

Az személyes adatok helyesbítését, törlését illetve zárolását kérvényezheti az címen.

a) Az adatkezeléssel érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást, melyre évente egyszer ingyenesen, azon felüli esetekben pedig 1200.-Ft költségtérítés ellenében kerülhet sor.

b) A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.

c) A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

d) Az adatkezeléssel érintett a Törvény 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

e) Az adatkezeléssel érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat a Törvény 22.§-ában meghatározottak szerint.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  • Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  • Honlap: www.naih.hu
  • Telefon:+36(1) 391 14 00
  • E-mail: